Evropské projekty

Evropský sociální fond

OPVK 44, 56, 57, 72 Dokumenty OPVK

Personální podpora

Šablony OP JAK Dokumenty šablon

Národní plán obnovy

NPO Dokumenty NPO

OP VKOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Internetové stránky programu OPVK: www.op-vk.cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 44

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem OPVK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Technologie Microsoftu pomáhají (nejen) dětem

Díky dlouholeté spolupráci školy s Hamzovou léčebnou vytváříme pomůcky a software pro rehabilitaci zdravotně postižených dětí, kdy malý pacient provádí rehabilitační cviky formou hry. Program dokáže díky senzoru Microsoft Kinect sledovat a zaznamenávat s dostatečnou přesností polohu těla a vytváří zpětnou datovou vazbu pro ošetřujícího lékaře.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 56

Škola se podílí na realizaci projektu OPVK56

Pedagogické stínování ve slovenském Prešově

V rámci projektu OPVK56 bylo prováděno stínování ve vzdělávání v oblasti programování a počítačové sítě. Stáž byla zaměřena na oblast Informačních technologií a programování.
SPŠE-PO je škola nacházející se ve východním Slovensku ve městě Prešov, jehož velikost je do počtu obyvatel srovnatelná s mateřským městem Pardubice.

Pedagogické stínování ve Švédsku

V rámci výzvy č. 56 MŠMT - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí vyrazilo šest zástupců naší školy do švédské partnerské školy Fenix kultur - och kunskapscentrum.
Cílem celého projektu bylo nahlédnout pod pokličku švédskému školského systému a zjistit, jakým způsobem je vzdělávána mladá generace v jiných zemích světa.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 57

Škola se podílí na realizaci projektu OPVK57

Jazykové vzdělávání učitelů

Do e-learningové formy studia se zapojilo devět učitelů s velkou chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Velkou výhodou se jevila možnost pracovat svým vlastním tempem, tudíž bez stresového zatížení a dle svých individuálních časových možností. Vše se navíc odehrávalo v dobře známém domácím či pracovním prostředí. Učitelé rovněž ocenili možnost pracovat na zlepšení své výslovnosti, používali moderní IT vybavení včetně sluchátek s mikrofonem, což umožňovalo nahrávání vlastního hlasu.

Jazykové vzdělávání žáků

Do studia Výzva 57 se zapojilo celkem 40 žáků, jejichž počet odpovídá dvěma e-learningovým šablonám. Všichni s velkým nasazením a chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Nejen vzhledem k faktu, že jsme odborná škola se zaměřením na moderní technologie, bylo pro většinu studentů jakousi výzvou studovat jazyk za pomoci počítače, internetu a dalších IT vymožeností.

nahoru

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 72, CZ1.07

Škola realizovala komplexní vzdělávací program pro pedagogické pracovníky ŠKOLA BEZPEČNĚ ONLINE: Výchova k bezpečnému a etickému užívání internetu na ZŠ a SŠ. Partnerem a odborným garantem projektu je NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU, specializované pracoviště pro prevenci a řešení sociálně patologických jevů spojených s užíváním internetu.

Vzdělávací program nabízí nové znalosti v oblastech ochrany dětských uživatelů internetu:

 • kyberšikana a školní šikana a jak ji řešit,
 • kyberšikana namířená vůči učiteli a jak ji řešit,
 • řešení krizových situací spojených s elektronickým násilím ve školách,
 • kybergrooming a zneužívání dětí prostřednictvím online komunikace,
 • nezákonný a škodlivý obsah na internetu,
 • sociální sítě (Facebook) a jejich rizika,
 • závislosti na online komunikaci,
 • ochrana osobních údajů,
 • autorská práva a jejich porušování,
 • právní postavení školy a pedagogů při řešení elektronického násilí.

Projekt dále nabízí:

 1. metodické materiály pro výuku dílčích témat problematiky (Kyberšikana, Kybergrooming, Ochrana osobních údajů a osobnosti, Autorská práva a škola a další),
 2. pracovní listy pro přímou práci s žáky,
 3. výukové materiály ke stažení,
 4. didaktické DVD ke stažení pro přímou práci s žáky s pěti původními filmy.
nahoru

Šablony OP JAK

Personální podpora – Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

projekt Šablony OP JAK
nahoru

I‑KAP II

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I‑KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

nahoru

NPO

Národní plán obnovy

Zapojili jsme se do programu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 a do programu Digitalizujeme školu - vybavení škol digitálními technologiemi.

nahoru

Erasmus+ KA1 - zahraniční praxe žáků

Díky projektům Erasmus+ Community of Information Technology mají naši žáci příležitost vycestovat do zahraničí a mohou tak využít poznatky a dovednosti získané studiem při práci v zahraničních firmách pod vedením zkušených odborníků. Projekty jsou financovány z grantů EU.

Přínos zahraniční praxe spočívá hlavně v poznání firemního prostředí a pochopení, jak taková firma vlastně funguje. Žáci pracují na konkrétních zakázkách nebo mají za úkol vytvořit několik vlastních kreativních grafických návrhů či promyslet zlepšení funkčnosti a designu webových stránek.

Více informací: Žáci a rodiče - projekty, kurzy a zájezdy

nahoru

Erasmus+ KA2 - partnerství škol a výměnné pobyty

Cílem těchto projektů je zkvalitnění a inovace odborné i jazykové přípravy žáků. Významnou součástí je také popularizace technického vzdělávání a činnosti školy.

Podstatnou částí projektů jsou pracovně-studijní pobyty v několika partnerských školách, které umožňují vzájemnou výměnu zkušeností s využíváním moderních metod odborné přípravy formou spolupráce žáků ve smíšených mezinárodních týmech a metodických seminářů učitelů.

Více informací: Žáci a rodiče - projekty, kurzy a zájezdy

nahoru