Celoživotní vzdělávání

Informační technologie

Kurzy ECDL

Hardware a sítě

CISCO Academy

Kurzy ECDL (European Computer Driving Licence)

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích úloh. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

 • webové stránky: www.ecdl.cz
 • kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Cach
 • cena zkoušky ECDL Core: pro žáky SPŠE a VOŠ Pardubice 200 Kč, pro veřejnost 300 Kč, pro školství a zdravotně postižené 220 Kč, slevy pro skupiny od 10 uchazečů
 • ceny indexu a certifikátů: www.ecdl.cz/cenik.php
 • přihláška: Prihlaska ECDL.docx
  Přihlášku je potřeba vytisknout, vyplněnou a podepsanou odeslat na adresu střediska: SPŠE a VOŠ Pardubice, Testy ECDL, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice.
  Po obdržení přihlášky Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky o termínech testů.

Moduly ECDL, jejichž zkoušku je možné složit v našem testovacím středisku - SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, učebna A103:

 • základní moduly ECDL Core:
  • M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
  • M3 - Zpracování textu
  • M7 - Práce s internetem a komunikace
 • volitelné moduly ECDL Core:
  • M4 - Práce s tabulkami
  • M5 - Použití databází
  • M6 - Prezentace
  • M9 - Úpravy digitálních obrázků
  • M10 - Tvorba webových stránek

Obsah modulů včetně sylabů najdete na www.ecdl.cz/sylaby.php

Testy skládají uchazeči na počítači v učebně testovacího střediska (Windows 10, MS Office 2016). Při každém testu musí uchazeč prokázat svoji totožnost (občanským průkazem) a musí předat středisku k záznamu o testování svůj ECDL Index. Testy se mohou plnit v libovolném pořadí, časový limit pro test z jednoho modulu je 45 minut. Zadání obdrží uchazeč na začátku testování v tištěné podobě. V průběhu testu není dovoleno používat žádné pomocné materiály kromě běžné nápovědy zabudované do testovaných produktů.

Úspěšně složené testy ECDL jsou zaznamenány do ECDL Indexu uchazeče. Středisko na základě žádosti uchazeče zajistí vystavení ECDL Certifikátu.

Programy a certifikáty ECDL:

 • ECDL Core (počítačová gramotnost a digitální kvalifikace - základní uživatelské počítačové znalosti a dovednosti)
  • Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) - 3 základní moduly + 1 volitelný modul
  • Certifikát ECDL (ECDL Certificate) - 3 základní moduly + 4 volitelné moduly
nahoru

CISCO Networking Academy

Síťová akademie (Netacad) je celosvětově rozšířený vzdělávací systém podporující e-learningově orientované vzdělávání, které umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích a zvyšuje připravenost pro pracovní trh. Netacad díky kombinaci několika složek, které jako celek tvoří systém podpory studia, efektivně nahrazuje klasickou formu vzdělávání. Studenti mají k dispozici ucelené kurzy, které jsou zaměřeny na osvojení si určité části informačních technologií.

Cílem je vyškolení odborníků pro práci na síti a jejich následná certifikace.

Hlavním kontaktem a vedoucím instruktorem je pan Milan Štverák. Pod jeho vedením se Cisco Academy účastnila několika soutěží NAG 2012, 2013, kde žáci získali v celostátním kole šesté místo. V roce 2012 získali plaketu za deset let aktivní činnosti v systému Cisco Academy.

 • vedoucí kurzu: Milan Štverák, Mgr. Ivan Panuška, Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Program Cisco Networking Academy úspěšně implementuje e-learningové strategie do současných forem vzdělání. Skládá se z těchto částí:

 • IT Essential: PC Hardware and Software
  • úvod do síťových technologií, standardů a základů technik pro vyhledávání a postupů pro odstraňování závad spojených s provozem PC a periferních zařízení
  • získání znalostí o sestavení osobního počítače (desktop a notebook), rozpoznání a konfigurace jeho komponentů, instalace různých verzí operačních systémů Windows
 • IT Essential: Network Operating Systems
  • 70 studijních hodin
  • úvod do síťových operačních systémů volně navazující na IT Essential: Hardware a Software
  • znalosti o instalaci různých verzí operačních systémů Windows a Linux, konfigurace různých síťových služeb, základní zabezpečení síťových operačních systémů
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA)
  • blok 4 kurzů k získání znalostí o instalaci a konfiguraci přepínače a směrovače Cisco v multiprotokolových LAN i WAN sítích, znalosti o poskytování servisní služby první úrovně spojené s odstraňováním závad a zlepšováním výkonnosti a bezpečnosti sítě
  • CCNA1 – Základy počítačových sítí
  • CCNA2 – Základy směrování a směrovače
  • CCNA3 – Základy přepínání a mezilehlé směrování
  • CCNA4 – Technologie WAN
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
nahoru

Rekvalifikační studium 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Pro širokou veřejnost nabízíme rekvalifikační studium. Úspěšní absolventi mají možnost získat Vyhlášku 50 odborné způsobilosti v elektrotechnice (rovněž na naší škole).

Vstupní předpoklady

Předchozí ukončené střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou dle „Školského zákona“ §58 ods.1 pís. b) nebo c).

Zdravotní způsobilost pro práci na elektrických zařízeních a ve výškách ve smyslu Vyhlášky č. 50/78 Sb.,§2.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu

Montáž, sestavování, nastavování, údržba částí a celků elektrotechnických zařízení, včetně funkční kontroly mechanických a elektrických prvků a celých zařízení. Montáž elektrických přístrojů a zařízení, sestavování a nastavování elektrických prvků, zařízení sdělovací a jiné techniky. Jednotlivé moduly na sebe navazují a mají stoupající náročnost.

Metodické postupy

Kombinovaná forma studia skládající se z několika navazujících částí. Přímé studium ve škole, výuka odborného výcviku na dílnách a forma samostudia doplněná možnostmi konzultací s jednotlivými vyučujícími.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní v pracovních pozicích, zabezpečujících kvalifikované montážní a servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích.

Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřících nebo testovacích přístrojů s použitím technické dokumentace dovede lokalizovat závady na zařízení, stanovit možnosti jejich řešení optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním elektrotechnických zařízení do provozu, popřípadě jejich typických částí.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

 • v elektrotechnických firmách
 • v montážních firmách
 • v oblastech s potřebou měření a regulace
 • jako pracovník údržby ve většině firem, kde probíhá výroba
 • v samostatném podnikání

Učební plán

Hodinová dotace předmětů je rozložena do dvouletého studia zakončeného závěrečnou zkouškou. Konzultace ve škole probíhají o sobotách.

Přehled hodinové dotace vyučovaných předmětů 
Hodinová dotace teorie samostudium praxe
Povinné moduly
Strojnictví 10
Materiály 10
Základy elektrotechniky 10
Elektrická měření 20
Elektronika 30
Přístrojová technika 10
Technologie zařízení 10
Platné ČSN a vyhlášky 20
Odborný výcvik 352
Rozšiřující moduly
Zabezpečovací technika 12
Satelitní technika 12
Silový elektrický rozvod 24
Celkem 40 80 400

Fotografie z praktické výuky

Rekvalifikace
Rekvalifikace
Rekvalifikace
Rekvalifikace
Rekvalifikace
Rekvalifikace
Rekvalifikace
Rekvalifikace
nahoru

Vyhláška 50/78 Sb.

Pořádáme školení a kurzy o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti v oboru elektrotechniky a podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

Pro vykonání zkoušky z Vyhlášky 50/78 Sb. §6 a vyšší (samostatná činnost) je nutný alespoň výuční list v oboru s kódem 26 (elektrotechnika). Pro zájemce bez výučního listu nabízíme rekvalifikační kurz.

 • kontaktní osoba: Ing. Jiří Huráň
 • přihláška: prihlaska ke skoleni vyhlasky 50.doc
 • ceny: základní zkouška §5 pro absolventy SPŠE a VOŠ Pardubice stojí 200 Kč, zkouška §6 za 500 Kč, ceny pro veřejnost dohodou, slevy pro skupiny

Zajišťujeme:

 • školení z vyhlášky 50/78 Sb. v prostorách školy
 • školení z vyhlášky 50/78 Sb. ve firmách a jiných organizacích
 • zkoušky z vyhlášky 50/78 Sb. §5, §6, §7
 • poradenství při ustanovení zkušební komise a zajištění doplnění zkušební komise v jiných organizacích
 • rekvalifikační kurzy pro získání výučního listu v oboru elektromechanik (elektrotechnické vzdělání) - standartní rozsah 550 hodin (28 300 Kč) - lze upravit dle dohody
nahoru

Český jazyk pro cizince

Příprava cizinců - studentů 4. ročníků libovolné SŠ na písemnou maturitní zkoušku – slohovou práci a didaktický test, osvojení stylistických dovedností, procvičování české gramatiky.

 • kontaktní osoba: Mgr. Lea Bednaříková
 • konání: leden - duben, středy 14:00 – 16:30 hodin
 • přihlášení: kdykoliv před zahájením nebo i v průběhu kurzu
 • cena: zdarma
nahoru