Zájmové kroužky

Žáci se mohou přihlásit do některého z uvedených kroužků a prohloubit tak své znalosti a získat nové dovednosti, které pak mohou uplatnit v různých soutěžích, evropských projektech a získat vyšší kvalifikaci a certifikáty. Kroužky obvykle probíhají ve středu odpoledne a jsou bezplatné. Popis činnosti a jméno vedoucího kroužku, který sdělí bližší informace, je uveden níže.

3D tiskárna

Kroužek vede Ing. Zdeněk Cach a Ing. Milan Černoch.

Cílem kroužku je seznámení s technologií 3D tisku, s konstrukcí a stavbou 3D tiskárny, případně získání znalostí modelování 3D objektů.

Žáci si platí materiál na stavbu 3D tiskárny ze svých finančních prostředků.

nahoru

Kroužek zábavné elektroniky

Kroužek vede Ing. Miroslav Zapletal, pan Pavel Jedlička a pan Ivo Jech.

V tomto kroužku se žáci prvních ročníků jednoduchou hravou formou seznamují  se základními elektronickými komponenty, jejich vlastnostmi a praktickým využitím v elektronických obvodech. V případě zájmu je žákům umožněna stavba vlastního zařízení.

nahoru

Inteligentní řízení budov (programování PLC)

Kroužek vede pan Michal Horník a pan Martin Zahálka.

Studenti se naučí základní i pokročilé techniky automatizace budov. Reálné zapojení úloh probíhá na cvičných panelech, kde se přímo zapojují na silnoproudé i slaboproudé obvody. Pokročilejší úlohy se zaměřují na propojení s elektronickou zabezpečovací technikou. Využívané jsou především výrobky firmy Tecomat a vývojový software Mosaic.

nahoru

Kroužek programování CNC strojů a strojního obrábění

Kroužek vede pan Miloš Stratílek.

Cílem kroužku je seznámit žáky se základy strojního obrábění, programování CNC strojů a prací na 3D tiskárně. Kroužek navazuje na výuku OV, žáci pracují samostatně na klasických i CNC strojích a se softwarem FC 16 CNC  podle pokynů lektora. Naučí se i základní dovednosti na 3D tiskárně. Kroužek probíhá ve dvaceti lekcích vždy po třech hodinách. Výstupem většiny lekcí je vlastní výrobek žáka.

nahoru

PC–hry

Kroužek vede Ing. Petr Fišar.

Cílem kroužku je rozvinout programovací techniky v jazyce Java, využít rozšíření Javy pro OpenGL a OpenAL, vytvořit dovednosti v rámci práce s 3D grafikou, v optimálním nasazení pro vývoj her na volně dostupném a nekomerčním software.

Programování je vykonáváno v IDE NetBeans. V rámci Javy je využíváno několik motorů k tvorbě her, a to především: Slick2D s MarteEnginem a hlavně pak JPCT (včetně JPCT-AE pro tvorbu aplikací pro mobilní zařízení s Androidem).

Grafika je orientována na vlastní návrh v 2D-programech: MyPaint, Pixia, RealDraw.Ve 3D-programech je nejvíce využíván program Anim8or pro vytváření modelů objektů a jejich animací.

Během prvního roku je dokončena 2D-arkádová hra. Ve druhém roce je výstupem arkádová hra ve 3D.

nahoru

Cisco IT Essentials

Kroužek vede Mgr. Ivan Panuška

IT Essentials

V kurzu IT Essentials: PC Hardware and Software jde o úvod do PC technologií v rámci programu Cisco Networking Academy Program. Studenti se dozví, jak sestavit osobní počítač (desktop a notebook), rozpoznávat a konfigurovat jeho komponenty, jak nainstalovat různé verze operačních systémů Windows. Další součástí výuky v kurzu je úvod do síťových technologií, standardů a základů technik pro vyhledávání a postupů pro odstraňování závad spojených s provozem PC a periferních zařízení. Podobně IT Essentials: Network Operating Systems je kurz o rozsahu sedmdesáti studijních hodin. Jde o úvod do síťových operačních systémů volně navazující na IT Essentials: PC Hardware and Software. Studenti se dozvědí, jak mohou nainstalovat různé verze operačních systémů Windows a Linux, konfigurovat různé síťové služby a zabezpečit základní bezpečnost síťových operačních systémů. Výuka a praktická cvičení se navíc provádějí s maximální možnou podporou studentů a s využitím softwarových prostředků a hardwarových zařízení.

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

CCNA v programu Netacad představuje blok čtyř kurzů. Obsahově je plně totožný s požadavky na znalosti pro první stupeň profesionální certifikace společnosti Cisco. Při řešení síťových problémů je zvláštní důraz kladen na použití rozhodovacích technik a metodik řešení problémů při využití aplikovaných vědeckých poznatků, matematiky, komunikačních technik a v neposlední řadě i konceptů sociálních studií. Studenti se naučí, jak mohou instalovat a konfigurovat přepínače a směrovače Cisco v multiprotokolových LAN i WAN sítích, dále se učí poskytovat servisní služby první úrovně spojené s odstraňováním závad a zlepšováním výkonnosti a bezpečnosti sítě. Výuka a praktická cvičení se navíc provádějí s maximální možnou podporou studentů a s využitím síťových softwarových prostředků a zařízení. Je brán ohled také na lokální, státní a evropská pravidla bezpečnosti při budování sítí stejně jako na pravidla a zákonné normy týkající se ochrany životního prostředí.

Studium je rozděleno do čtyř kurzů:

  • CCNA1 - Základy počítačových sítí
  • CCNA2 - Základy směrování a směrovače
  • CCNA3 - Základy přepínání a mezilehlé směrování
  • CCNA4 - Technologie WAN

Další informace: CISCO Networking Academy 

nahoru

Vodáctví a lyžařské sporty

Kroužek vede Mgr. Vladimír Hron.

Klub vodáků KVSPŠE byl založen v roce 1995 a navázal na pětadvacetiletou tradici vodáckého kroužku na škole. Po krátké epizodě závodní činnosti – MČR v raftingu, Evropský pohár v raftingu, se klub věnuje spíše expedičním vodáckým zájezdům. Členové klubu uskutečnili v průběhu 21 let zájezdy do Norska – 5x, Francie – 4x, Švýcarska – 3x, Turecka – 4x, Řecka, Španělska, Albánie, Finska a Gruzie. Klub každoročně pořádá 10 denní zájezd do Slovinska a Rakouska a spolupodílí se na organizaci sportovního kurzu studentů 2. ročníku. Nejenom rafty, ale i nafukovací dvoumístné čluny jsou v permanenci – zejména při vypouštění přehrad a vodáckých hrátkách na řekách jako Kamenice, Orlice, či na Hamerském a Vavřineckém potoku. V zimě pořádá klub dvoudenní zájezdy do hor na běžky i sjezdovky, zvláště jsou oblíbené přechody Orlických, Jizerských hor, Krkonoš a Jeseníků.

nahoru

Kroužek výtvarné tvorby

Kroužek vede Mgr. Jaroslav Svoboda

Od září 2016 funguje ve škole Kroužek výtvarné tvorby. I když je nabízen především žákům výtvarného grafického oboru, je otevřený každému, kdo má zájem rozvíjet své výtvarné dovednosti, neboť i mezi „negrafiky“ se skrývá řada talentů. Hlavní technikou práce je především kresba tužkou, protože to je nejlepší základ pro jakoukoli další náročnější výtvarnou činnost. V užším pojetí náplně v tomto školním roce jsme kroužek zaměřili na kresbu portrétu. Důvodem této specializace je fakt, že řada vysokých výtvarných a grafických škol má u svých přijímacích talentových zkoušek jako jednu z podmínek nakreslení portrétu živé osoby – žáci, kteří po maturitě chtějí pokračovat ve studiu grafických disciplín na vysoké škole, se proto v kroužku mohou od základu naučit všechna důležitá pravidla a postupy, jak takový portrét vytvořit. Kreslíme často dle živé osoby, která musí vydržet ochotně sedět modelem cca 2 hodiny (samozřejmě nesedí pořád, dle svých potřeb si model dělá přestávky), a po skončení si model může odnést svůj nakreslený portrét, který během sezení, kdy ostatní žáci také kreslí portrét, vytvoří přímo lektor kroužku. Z toho vyplývá zajímavá nabídka – chcete potěšit sebe nebo někoho blízkého svým nakresleným portrétem, který vás nebude stát ani korunu?

Rozsah nabízených technik pro žáky navštěvující kroužek je však širší – je možné si vyzkoušet akvarelovou malbu, kresbu pastelkami, malbu temperovými barvami, kresbu barevnými křídami, atd. Jediné, co nám ještě chybí, je kvalitně vybavený grafický výtvarný ateliér, jako to mají na jiných školách, kde se vyučuje grafický obor, ale i na tom se již pracuje.

Kroužek je tradičně koncipován jako prostor pro rozvinutí výtvarných ambicí žáků s ohledem na jejich vrozený talent. Mimo jiné je zaměřen na přípravu k maturitě konzultováním odborných maturitních prací a je také zaměřen na přípravu k talentovým zkouškám na vysoké školy a univerzity s počítačově-grafickým zaměřením. V kroužku žáci rozvíjejí základní výtvarné disciplíny související s kresbou a malbou všemi základními dostupnými výtvarnými metodami (kresba tužkou, rudkou, uhlem, malba akvarelem, temperou, akrylem a olejovými barvami). V rámci kroužku jsou využívány i počítače s grafickými editory a grafické tablety zapůjčené školou. Práce vytvořené na kroužku rozšiřují výtvarné portfolio žáka, lze je umístit na výstavách i zasílat do výtvarných a grafických soutěží, přičemž úspěch v soutěžích zvyšuje bodové ohodnocení pro přijímací zkoušky na vysoké školy. Kroužek probíhá každou středu v učebně B201 od 14:00.

nahoru

Fotografický kroužek

Kroužek vede Mgr. René Dus

Členové kroužku se naučí fotografovat nejrůznější předměty i zvířata neobvyklým způsobem či s využitím různých triků a kouzel.

nahoru

Kroužek pravopisu

Kroužek vede PaedDr. Zdeňka Sobolová

Kroužek gramatiky pracuje na naší škole už několik let. Vznikl proto, že někteří žáci mají s pravopisem velký problém, tyto neznalosti jim kazí nejen známku z českého jazyka a literatury, ale činí problém i u maturity, kde didaktický test i slohová práce znalost pravopisu předpokládají. Zároveň si uvědomujeme i to, že neznalost pravopisu je částí veřejnosti vnímána velmi kriticky. Proto je dobře, že mnozí žáci na sobě chtějí pracovat a pravopis se naučit nebo jen doučit.

Časem se kroužek stal korespondenčním. Je to forma práce, která šetří čas. Navíc doučování pravopisu tuto formu umožňuje.

Přihlášení žáci každý týden dostávají lekce s úkoly, které splní a elektronicky odešlou lektorce k opravení. Lektorka lekci opraví, připojí rozbor chyb a pošle další lekci. Každá lekce se skládá z opakování lekce předchozí a nové látky. Každá pátá lekce shrnuje to, co bylo procvičeno. Zkrátka kroužek pravopisu je skvělou příležitostí, jak si pod dohledem lektora zopakovat pravopis. Je velmi pravděpodobné, že podobné příležitosti by měl časem využít každý z nás.

nahoru

Dramatický soubor SPŠE

Vedoucí kroužku je Mgr. Marie Albrechtová.

Kroužek funguje od roku 2002. Od té doby jeho členové uvedli mnoho loutkových inscenací (Johannes Doktor Faust, Don Šajn, Krysař, Fortunátova dobrodružství, Jenovéfa) i představení hraných (Proměna od Franze Kafky, Fyziky od Friedricha Dürrenmatta, autorských představení Klec na drozda nebo Labyrint aneb šílený sen budoucího maturanta). Některá představení připravili i v němčině - mají německého patrona a sponzora.

Pravidelně se účastní divadelních festivalů (Theatrum Kuks, Zrcadlo umění).

Letos se dramatický kroužek rozhodl opět oživit Fausta, první úspěšnou loutkovou inscenaci. Premiéra bude 3.března 2016 v Historické klubovně Evropského spolkového domu.

nahoru

Hra na elektrickou a akustickou kytaru

Kroužek vede pan Michal Horník.

Kroužek je určen pro začínající i pokročilé kytaristy. Studenti jsou rozděleni do skupin podle dosažených zkušeností. Při výuce se naučí standardní techniku hry, ale i pokročilé techniky využívané v hudebních stylech od klasické hudby až po metal. Výuka probíhá za doprovodných nahrávek, ale i s bubeníkem, aby si studenti zvykli na hru v opravdové kapele. Propojení s kroužkem hudební teorie je velmi doporučeno.

nahoru

Hudební teorie pro každého

Kroužek vede pan Michal Horník.

Kroužek je zaměřen na výuku hudební teorie. Studenti se nejdříve seznámí se základy, na kterých se dále staví pro další praxi. Jde o ideální doplnění znalostí pro hráče-samouky jakýchkoliv nástrojů, začínající hudební skladatele, DJ a vlastně všechny, kteří se chtějí v oblasti hudby pohybovat.

nahoru

Praxe v nahrávacích studiích a hudební produkce

Kroužek vede pan Michal Horník.

Kroužek je zaměřen na předání praktických znalostí z práce v nahrávacím studiu. Studenti se seznámí s nahráváním nejen zpěvu, ale i akustických a elektrických nástrojů, použitím digitálních efektů, čištěním nahrávek a nahráním živé kapely. Kroužek je ideální pro všechny, kteří hrají na jakýkoliv hudební nastroj, zpívají a nebo chtějí produkovat vlastní nahrávky – kapely, DJ atd.

nahoru