Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro uchazeče SŠ na únor 2024

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory M, L a pro učební obory H ke studiu ve školním roce 2024/2025

Příjem přihlášek

Přihláška se podává třemi způsoby:

 1. elektronicky prostřednictvím informačního systému DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
 2. v podobě výpisu získaného z informačního systému DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),
 3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo (včetně příloh v listinné podobě).

 

Více informaci i přihláškách na střední školu naleznete zde:

https://www.prihlaskynastredni.cz

Elektronické podávání přihlášek DIPSY

https://dipsy.cz

 

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00, 12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu od 1. února 2024 do 20. února 2024. 

U oborů vzdělání 26-41-M/01, 26-45-M/01, 26-41-L/01, 26-51-H/01, 26-52-H/01 a 26-41-L/52 musí být přílohou přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání.

U oboru vzdělání 18-20-M/01 nemusí být přílohou přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání.

U všech oborů musí být přílohou přihlášky hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělání – viz Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo na školní rok 2024/2025, č. j.  SPŠE/120/2024.

Uchazeči, kteří budou žádat o uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky, musí tuto žádost doložit příslušným doporučením školského poradenského zařízení spolu s přihláškou.

Přílohami k přihlášce mohou být také doklady prokazující další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – viz Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo na školní rok 2024/2025, č. j.  SPŠE/120/2024.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20, odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Uchazečům – cizincům podle § 1, odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla jim poskytnuta dočasná ochrana), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (tedy i těm, kteří již navštěvovali školu v ČR). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Uchazeč – cizinec podle § 1, odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana) má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Společně s žádostmi uchazeč doloží, že je cizinec podle § 1, odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana).

Všechny přílohy k přihlášce a žádosti musí být doloženy do 20. února 2024. Výjimkou jsou přílohy k přihlášce prokazující další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče a hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělání za 1. pololetí poslední třídy v případě, že uchazeč byl na vysvědčení nehodnocen a bude konat náhradní hodnocení. Pro tyto výjimky je stanoven termín dodání příloh k přihlášce nejpozději do 30. dubna 2024.

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo na školní rok 2024/2025, č. j.  SPŠE/120/2024.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a s vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č. 422/2023 Sb., platí tyto skutečnosti:

 1. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 pracovních dnů omluvil řediteli školy, ve které měl přijímací zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu.
 2. Odvolání z důvodu naplněné kapacity je bezpředmětné. Odvolat se lze jen proti procesnímu pochybení do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků
 3. Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Vzdát se práva na přijetí lze nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do dalšího kola.

Obory, do nichž je možno podat přihlášku, a přepokládaný počet přijímaných uchazečů

Obory M a L – čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

Kód a název oboru – RVP

Školní vzdělávací program

Předpokládaný počet přijímaných žáků

26-41-M/01

Elektrotechnika

Elektrotechnika – IT systémy

25

26-41-M/01

Elektrotechnika

Elektrotechnika – Řídicí systémy

25

26-41-M/01

Elektrotechnika

Elektrotechnika – Průmyslová automatizace

25

26-45-M/01

Telekomunikace

Telekomunikace – Internet věcí

25

18-20-M/01

Informační technologie

Informační technologie

60

18-20-M/01

Informační technologie

Informační technologie – Počítačová grafika

25

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

25

Obory H – tříleté obory zakončené výučním listem

Kód a název oboru – RVP

Školní vzdělávací program

Předpokládaný počet přijímaných žáků

26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář

20

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení
a přístroje

10

Nástavbové studium – dvouletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Kód a název oboru – RVP

Školní vzdělávací program

Předpokládaný počet přijímaných žáků

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika

20

Dobrý den, v tuto chvíli již není možné registrovat se do přijímacích zkoušek nanečisto. Kapacita zájemců je naplněna.

Pro uchazeče studia maturitních oborů připravujeme tzv. přijímací zkoušky nanečisto (dále PZN). Testové sešity si vytváříme sami, nejedná se o testy jednotné přijímací zkoušky z předchozích let od CERMATU. 

Termín přijímacích zkoušek nanečisto je 14. února 2024 od 14:00. Uchazeči, kteří chtějí přijímací zkoušky nanečisto absolvovat se musí dostavit do vestibulu budovy na Karla IV. 13 nejpozději ve 13:45. Zde budou rozděleni do jednotlivých tříd, ve kterých budou PZN konat. 

Každý uchazeč obdrží identifikační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky na webových stránkách školy. 

PZN se skládá z didaktického testu z matematiky (70 minut) a českého jazyka (60 minut).

Pokyny

 • Účastníci PZN se dostaví do vestibulu budovy školy na Karla IV. 13, Pardubice mezi 13:30 a 13:50 (administrace prvního testu začíná ve 14:00).
 • Zde budou rozděleni do skupin po 16 žácích a odvedeni do učebny, ve které budou psát testy.
 • Ve třídě obdrží identifikační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky na webových stránkách školy (www.spse.cz).
 • Účastníci, kteří NENAVŠTĚVUJÍ přípravné kurzy na SPŠE zaplatí administrativní poplatek 50 Kč (hotově).
 • Test z matematiky trvá 70 minut a test z českého jazyka 60 minut.
 • Konec PZN je v 16:55.
 • Účastníci se speciální vzdělávacími potřebami nemají během PZN žádné úpravy podmínek.
Povolené pomůcky
Matematika - Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby
Český jazyk a literatura - Modře či černě píšící propisovací tužka

 

Administrativní poplatek činí 50 Kč, placení proběhne při evidenci žáků před vlastní zkouškou. 

 

Jakmile provede registraci je možné, že vám nepřišel potvrzovací e-mail (pravděpodobně skončil ve spamu), není nutné provádět registraci znovu. Registrace slouží pouze k zjištění předběžného počtu zájemců, abychom měli dostatek testových sad a zadavatelů, vždy počítáme s větším počtem uchazečů.

 

 Informace pro účastníky přípravných kurzů:

Prosíme účastníky přípravných kurzů, aby se přihlašovali přes registrační formulář, jedná se o předpoklad počtu uchazečů, abychom měli dostatek testových sešitů. Účastníci našich přípravných kurzů neplatí administrativní poplatek.

V příloze naleznete výsledky Přijímacích zkoušek nanečisto, které se konaly 14. února 2024.

Pokud máte dotazy, pište na vecek@spse.cz

Soubory ke stažení:

Soutěžní setkání je určeno pro žáky z 9. tříd a zručné žáky nižších tříd se zájmem o techniku.

 Žáci vyrobí jednoduché elektronické zařízení a toto uvedou do provozu. Účastníci mají možnost vyzkoušet si technologii pájení do plošných spojů před zahájením soutěže – není tedy nutná předchozí zkušenost s elektronickými zapojeními, ale především manuelní zručnost a chuť ověřit si své dovednosti.

Prezentace účastníků proběhne od 8.00 do 8.30 hodin. Délka soutěže je cca 3 hodiny. Při soutěži bude hodnocena kvalita práce, správnost zapojení a celkový dosažený čas. Veškerý materiál a potřebné nářadí zajistí pořadatel soutěže – SPŠE a VOŠ. Finální výrobek si soutěžící odnesou domů. Přihlášky do soutěže zasílejte na e-mailovou adresu huran@spse.cz nejpozději do 1.2.2024. Vzhledem k maximální kapacitě pracovišť (100 žáků) si pořadatel vyhrazuje právo dodatečně omezit počet přihlášek z jednotlivých škol.

Případné dotazy zodpoví Ing.Jiří Huráň na tel.: 606 847 941 nebo na výše uvedené e-mailové adrese.

Soubory ke stažení:
nahoru