Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na květen 2024

Ředitelské volno se netyká tříd, které mají výuku v areálu Do Nového.

Ředitelské volno se netyká tříd, které mají výuku v areálu Do Nového.

Nahlížení do spisu je možné 10.5.2024 od 8:00-11:00 a od 13:00-14:30.

Přihlášky

Sportovní pobyt v Rakousku a Slovinsku: 1.7.- 10.7.2024

Pyreneje 2024: 12.7. – 27.7.2024

 

Bližší informace v přiloženém souboru.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

níže si můžete stáhnout výsledky přijímací zkoušky s informací o přijetí či nepřijetí.

Letos nově platí, že ti, kteří jsou PŘIJATI, jsou přijati automaticky. Není tedy nutné informovat školu, že nastoupíte nebo nosit zápisový lístek (ty byly letos zrušeny). Uchazeči, kteří nejsou přijati, se mohou odvolat pouze v případě procesní chyby (nikoliv z kapacitních důvodů). Odvolání je nutné podat nejpozději do 20. května 2024.

Dne 12. června 2024 od 16:00 plánujeme uspořádat tzv. "0. schůzku SRPŠ pro rodiče budoucích žáků 1. ročníků". Pozvánku Vám zašleme e-mailem.

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory M ke studiu ve školním roce 2024/2025

Příjem přihlášek

Přihláška se podává třemi způsoby:

  1. elektronicky prostřednictvím informačního systému DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
  2. v podobě výpisu získaného z informačního systému DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),
  3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo (včetně příloh v listinné podobě).

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00, 12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu od 20. května 2024 do 24. května 2024. 

  1. kola přijímacího řízení se smí účastnit pouze uchazeči, kteří v rámci 1. kola konali jednotnou přijímací zkoušku.

U oboru vzdělání 26-45-M/01 musí být přílohou přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání.

U oboru vzdělání 18-20-M/01 nemusí být přílohou přihlášky lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání.

U všech oborů musí být přílohou přihlášky hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělání – viz Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo na školní rok 2024/2025, č. j.  SPŠE/1808/2024.

Uchazeči, kteří budou žádat o uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky, musí tuto žádost doložit příslušným doporučením školského poradenského zařízení spolu s přihláškou.

Přílohami k přihlášce mohou být také doklady prokazující další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – viz Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo na školní rok 2024/2025, č. j.  SPŠE/1808/2024.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20, odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Uchazečům – cizincům podle § 1, odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla jim poskytnuta dočasná ochrana), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (tedy i těm, kteří již navštěvovali školu v ČR). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Společně s žádostmi uchazeč doloží, že je cizinec podle § 1, odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana).

Všechny přílohy k přihlášce a žádosti musí být doloženy do 24. května 2024. 

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo na školní rok 2024/2025, č. j.  SPŠE/1808/2024.

 

Obory, do nichž je možno podat přihlášku, a přepokládaný počet přijímaných uchazečů

Obory M – čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

Kód a název oboru – RVP

Školní vzdělávací program

Předpokládaný počet přijímaných žáků

26-45-M/01

Telekomunikace

Telekomunikace – Internet věcí

3

18-20-M/01

Informační technologie

Informační technologie – Počítačová grafika

7

 

nahoru