Vyučované předměty

Pro vaší orientaci ve vyučovaných předmětech jsme připravili jejich podrobný popis na této stránce. Po kliknutí na název předmětu přejdete na popis jeho náplně. Na předchozí stránce najdete přehled nabízených studijních oborů a výpis předmětů vyučovaných v daném oboru. Na další stránce najdete podmínky přijetí do daného typu studijního oboru. Bližší informace o různých oborech a vybavení učeben odborné výuky zjistíte a uvidíte na dnech otevřených dveří, které se konají v obou nebo v některé budově školy. Přehled všech základních informací, které by vás mohly zajímat, důležité termíny a dokumenty, najdete na úvodní stránce.

Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura

Vedoucím sekce předmětů český jazyk, společenské vědy a dějepis je PaeDr. Zdeňka Sobolová.

Cílem jazykových sekcí je vedle přípravy žáků k maturitní zkoušce zvyšovat jazykové schopnosti a dovednosti žáků interpretací literárních děl, návštěvami divadel, dramatizací textů rozvíjet estetické vnímání žáků.

Sekce každoročně zajišťuje účast žáků na Olympiádě v českém jazyce.

Cílem sekce je rovněž zvyšovat jazykové schopnosti a dovednosti žáků, zejména dyslektiků a dysgrafiků. Doučování žáků, kteří nemají upravené podmínky vzhledem k maturitní zkoušce (PUP MZ), probíhá jak korespondenčně, tak prezenčně.

Estetické vnímání žáků pomáhají prohlubovat exkurze do Národní galerie, prohlídka expozic ve Šternberském a Schwarzenberském paláci.

Pod záštitou sekce ČJ se dvakrát ročně koná filmový klub ve studovně školy.

Výuce pomáhá i dramatizace textu. Žáci během školního roku navštíví nejméně jedno divadelní představení VČD či divadelního klubu.

Kromě profesionálních představení organizuje sekce pro žáky představení školního Dramatického souboru SPŠE. Ten kromě divadelních představení pořádá i pravidelné měsíční besedy, koncerty a kvízy v Historické klubovně Evropského spolkového domu.

Nebývalým zážitkem je také vánoční koncert žáků školy, který se vždy koná poslední školní den před vánočními prázdninami ve vestibulu školy.

Anglický jazyk

Vedoucím sekce cizích jazyků je Mgr. Irena Jozífová.

Výuka probíhá v odborných jazykových učebnách.

Sekce každoročně pořádá školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Společně s JUKONem a s Britským centrem sekce v březnu organizuje v reprezentativních prostorách městské radnice v Pardubicích soutěž v recitaci a zpěvu v anglickém jazyce s názvem „O bílého havrana E. A. Poea“.

Podle zájmu žáků pořádá sekce poznávací zájezdy do Anglie či Skotska s ubytováním v rodinách, které přináší možnost zlepšení poslechu angličtiny i konverzace s rodilým mluvčím.

Německý jazyk

Vedoucím sekce cizích jazyků je Mgr. Irena Jozífová.

Také sekce německého jazyka pořádá každoročně školní kolo Olympiády v německém jazyce.

Přestože žáků učících se na naší škole německy není mnoho, sekce se podílí na organizaci soutěže „Rabe Ralph von Christian Morgenstern“.

Během adventních svátků pořádá sekce zájezd do Drážďan. Žáci si mohou prohlédnout historické památky a navštívit vánoční trhy.

Společenské vědy

Vedoucím sekce předmětů český jazyk, společenské vědy a dějepis je PaeDr. Zdeňka Sobolová.

Cílem sekce je vychovávat žáka k uvědomělému občanství a napomoci při vytváření hodnotového systému žáků.

Sekce se zúčastňuje celostátně vyhlášené soutěže Finanční gramotnost.

Každoročně pořádá v listopadu přednáškový den. Pozvaní lektoři seznámí žáky s různými oblastmi veřejného života. Mluví se o učení, o první pomoci, o patologických jevech ve společnosti, jako je domácí násilí nebo život v závislosti, o trestním právu a kriminalitě vůbec. Čtvrté ročníky ocení besedy o pracovním právu, nebo informace z podniků Pardubického kraje. Zajímavými tématy jsou rovněž lidská práva ve světě, zadlužení a exekuce.

Ve spolupráci s ODDM ve Štolbově ulici – Paleta se první ročníky účastní programů z oblasti ekologie.

Naši žáci také pomáhají při různých charitativních akcích – Den pro Světlušku, Pomoc dětem, Květinový den pro Ligu proti rakovině.

Dějepis

Vedoucím sekce předmětů český jazyk, společenské vědy a dějepis je PaeDr. Zdeňka Sobolová.

Cílem sekce je rozvíjet historické povědomí žáků.

Sekce v rámci vzdělávacího plánu organizuje pro první ročníky exkurze do Prahy s návštěvou různých výstav na Pražském hradě.

Obdobně uskutečňuje procházku historickým jádrem Pardubic s výkladem.

Tělesná výchova

Vedoucím sekce je Mgr. Petr Mikuláš.

Cílem tělovýchovné sekce je především přivést žáky k aktivnímu sportování, zlepšit jejich fyzickou kondici a naučit je základní techniky jednotlivých sportů.

Kromě vlastní tělesné výchovy je důležitou součástí práce sekce také reprezentace školy ve sportovních soutěžích. Nejdůležitější je Olympiáda dětí a mládeže regionu Pardubice, skládající se ze soutěží v 11 různých sportech. Dalšími jsou Březinův pohár v atletice, Corny Cup, silový čtyřboj, fotbalová i futsalová liga, CZECHMAN triatlon, Spartan Race a další prestižní soutěže.

Sekce organizuje sportovní a lyžařské kurzy.

Sportovní kurz pro žáky 3. ročníků oborů M se každoročně koná v areálu Junior centra na Seči, kam se žáci dopraví na kolech. Program je zaměřen na outdoorové aktivity, např. kanoistiku, jízdu na koních na ranči v Kovářově, topografii, orientační běh, triatlon, branný závod, návštěvu lanového parku na Podhůře, turistiku a tradiční i netradiční sportovní hry (softbal, interkros, fotbal, nohejbal, basketbal, volejbal, stolní tenis).

Pro žáky 3. ročníků oborů L a 1. ročníků nástavbového oboru H je pořádán cykloturistický kurz na Benecku. Při poznávání krás našich nejvyšších hor navštíví žáci na kole či pěšky Jilemnici, Špindlerův Mlýn, Horní Mísečky, Zlaté návrší a vrch Žalý.

V zimních měsících pro velký zájem žáků 1. ročníků sekce organizuje až 3 lyžařské kurzy. Jeden lyžařský kurz probíhá v Peci pod Sněžkou na Lesní boudě. Na tomto kurzu se žáci naučí a procvičí techniku sjezdového lyžování, techniku snowboardingu a techniku běhu na lyžích. Součástí nácviku je také turistika na lyžích s půldenními a celodenními výlety. Další dva lyžařské kurzy se konají v Brambergu am Wildkogel v Rakousku. Náplní kurzů je zdokonalování techniky sjezdového lyžování nebo snowboardingu ve Ski Areně Wildkogel (55 km sjezdových tratí) a v Kitzbuehel Areně (170 km sjezdových tratí). V odpočinkovém dni mohou žáci navštívit aquapark či nejdelší sáňkařskou dráhu na světě (14 km).

nahoru

Informační technologie I.

Vedoucím sekce Informačních technologií I. je Ing. Zdeněk Cach.

Výpočetní technika

Cílem předmětu výpočetní technika v oborech Elektrotechnika a Telekomunikace je naučit žáky plnohodnotně používat uživatelský software (textový a tabulkový editor, nástroje pro tvorbu prezentací), dále vytvářet a upravovat vektorové i bitmapové obrázky, sestavit návrh webových prezentací a tvořit jednoduché html stránky, navrhovat tabulky databáze a naučit žáky základy programování.

V oborech L a H

Výuka probíhá podle předem připravených zadání jednotlivých úloh, které z velké části rozšiřují a prohlubují učivo fyziky, elektrotechniky a jiných odborných předmětů.

Používaný software: Microsoft Office Professional (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Photoshop a Ilustrator, Netbeans a další.

Sekce seznamuje žáky, studenty a učitele s možností přípravy na testy ECDL a získání certifikátu na naší škole.

Informatika

V předmětu informatika získají žáci oboru Informační technologie pokročilé znalosti uživatelského software (textový a tabulkový editor, tvorba prezentací) a základní dovednosti v tvorbě vektorové i bitmapové grafiky a typografie.

Používaný software: Microsoft Office Professional (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Photoshop a Ilustrator.

Webové aplikace

Webové aplikace jsou jedním z maturitních předmětů v oboru Informační technologie - Programování a hardware. Během čtyřletého studia se žáci naučí vytvářet internetové stránky pomocí html kódu a css stylů, programovat dynamické prvky stránek v jazyce JavaScript (např. fotogalerie, kalendář, interaktivní formuláře, animace a další efekty apod.) a propojit stránky s databází prostřednictvím Php (e-shop, redakční a jiné systémy).

Výuka probíhá prakticky na počítačích s využitím všech dostupných digitálních technologií. Software pro tvorbu webových stránek je volně použitelný zdarma: Netbeans, PSPad, Wampserver.

Na výuku webových aplikací navazuje maturitní seminář, ve kterém žáci vytvářejí komlexní webové stránky zahrnující všechny zmíněné technologie a svůj projekt poté obhajují před maturitní komisí.

Webdesign

V oboru Informační technologie - Grafika a webdesign se výuka předmětu webdesign zaměřuje na grafický návrh webových stránek. Žáci se naučí vytvářet html stránky a formátovat je pomocí css stylů, rozumět html a css kódu webových šablon, provádět úpravy designu i obsahu, vytvářet aplikace v systémech WordPress apod.

Multimédia

Žáci oboru Informační technologie - Hardware a programování získají v předmětu multimédia rozšířené poznatky z oblasti 3D grafiky a animací. Naučí se orientovat v prostoru, vytvářet virtuální scény animace, osvětlení a rendering. Žáci pracují v programu pro 3D grafiku, který zahrnuje nástroje pro modelování, práci s materiály, světly a animacemi. Tyto obecné znalosti žáci využijí při řešení konkrétních, specifických úloh v jiných předmětech.

Multimédia v oboru Informační technologie - Grafika a webdesign se definují jako integrace textu, obrázků, grafiky, zvuku, animace a videa za účelem zprostředkování vizuálních informací. V tomto předmětu se žáci seznámí jak se zpracováním zvuku a videa, tak s vytvářením 3D grafiky a animací.

Grafika

Grafická tvorba

Grafika, 3D grafika, grafická tvorba

V prvních ročnících se žáci seznámí nejen se základy kresby – zátiší a portrét, základy malby – zátiší a základy počítačové grafiky, ale také s dějinami umění, které jsou přípravou na přijímací zkoušky vysokých uměleckých škol. V dalších letech svého studia se zabývají vektorovou, bitmapovou a 3D grafikou.

Výuka probíhá v počítačových učebnách, které jsou vybaveny programy Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 3D Max studio, Adobe InDesign a mnohé další. Žáci vytvářejí počítačovou grafiku za pomocí grafických tabletů Wacom.

Žáci absolvují v průběhu roku několik zajímavých přednášek či grafických workshopů, které jim rozšiřují obzory a pomáhají jim zdokonalit se v oboru. Navštěvují animační programy ve Veletržním paláci v Národní galerii Praha.

Číslicová technika

Hlavním posláním předmětu je naučit žáky orientovat se v problematice číslicové techniky, poskytnout základ pro řešení jednoduchých úloh a návrhů obvodů. Uvedený předmět připravuje žáky k tomu, aby byli schopni účelně a účinně využívat jednoduché číslicové integrované obvody. Znalosti získané v tomto předmětu jsou základními znalostmi do dalších odborných předmětů (číselné soustavy, logické funkce, kombinační a sekvenční obvody, programovatelná pole).

Modernizace sloučených pracovišť (digitální a analogové), jejich dovybavení počítači, jednotkou pro snímání průběhů, sadou logických obvodů a používání interaktivní tabule SmartBoard a stavebnice RC Didactic posílilo praktickou stránku výuky číslicové techniky.

nahoru

Informační technologie II.

Vedoucím sekce Informačních technologií II. je Ing. Miroslav Koucký.

Programování

Algoritmizace a programování, programování mobilních aplikací, programování embedded systémů

V rámci studijního oboru Informační technologie - Programování a hardware probíhá výuka programování v 1. a 2. ročníku a je zaměřena na objektově orientované programování a programování řízené událostmi s použitím programovacího jazyka Java. To poskytuje základ pro programování webových aplikací (JavaScript a Php) či programování robotů.

Žáci studijního oboru Elektrotechnika se setkají s programováním ve 2. ročníku v rámci předmětu Výpočetní technika. Zde se jedná hlavně o výuku algoritmizace. V zaměření Řídící systémy oboru Elektrotechnika se programování dále vyučuje i ve 3. a 4. ročníku v rámci předmětu Elektronické počítače.

Žáci studijního oboru Telekomunikace mají důkladnou přípravu na programování v předmětu algoritmizace a programování v 1. ročníku. Ve 2. až 4. ročníku pokračují dle zvoleného zaměření v programování mobilních aplikací nebo embedded systémů.

Používané vývojové prostředí: NetBeans.

Databáze

V rámci studijního oboru Informační technologie - Programování a hardware probíhá výuka databází v samostatném předmětu s následným využitím pro tvorbu složitějších webových aplikací (např. e-shop, redakční systém). Žáci se naučí sestavovat sql dotazy v prostředí nejrozšířenějšího typu webové databáze, MySQL databáze.

Žáci ostatních oborů se seznámí se základními principy relačních databází v rámci předmětu výpočetní technika.

Hardware

V rámci předmětu Hardware se žáci seznámí s principem jednotlivých částí počítače, včetně technologického pozadí.

Operační systémy

V předmětu Operační systémy se žáci naučí instalovat a konfigurovat různé operační systémy a software a nastavit je pro různé účely použití.

Počítačové sítě

Předmět Počítačové sítě pak klade důraz na rozvoj abstrakce při návrhu počítačových sítí a na schopnost zvládnout nastavení síťových prvků a realizaci počítačové sítě podle zadání.

V nově vybudované učebně síťových technologií učebně mohou žáci instalovat operační systémy na virtuálních serverech, ke kterým mohou mít přístup i z domova, mohou si vyzkoušet různá nastavení pro Wi-Fi zařízení, vytvořit skutečnou síť mezi vlastními servery, vyzkoušet si konfiguraci L2/L3 switchů i routerů, atd.

Zabezpečení dat

Praxe

Maturitní seminář

nahoru

Elektrotechnika

Vedoucím sekce Elektrotechnika je Ing. Petr Bubák.

Vedoucím sekce Elektro obory L a H je Mgr. Aleš Kubelka.

Vedoucím učitelem odborného výcviku je Michal Horník.

Základy elektrotechniky

Vyučované předměty jsou základy elektrotechniky, technické kreslení, technická dokumentace, strojnictví, technologie zařízení, materiály a technologie, technologie, elektrotechnologie.

Řízení a robotika

Vyučované předměty jsou číslicová technika, automatizace, automatizace cvičení, robotika, mikroprocesorová technika.

Elektrotechnická zařízení

Vyučované předměty jsou radioelektronická zařízení, telekomunikační zařízení, elektrické stroje a přístroje, stroje a zařízení, elektronické počítače, elektrotechnika, provozní technika.

Elektronika a měření

Technická grafika

Technické kreslení

nahoru

Přírodovědné předměty

Matematika

Matematika a cvičení z matematiky

Vedoucí sekce matematiky a ekonomie je Mgr. Milan Michalec.

Přírodovědné předměty učíme tak, aby se podílely na rozvoji intelektuálních schopností žáků, především logického a abstraktního myšlení.

Matematiku vyučujeme ve všech ročnících učebních i studijních oborů. Naším cílem je vytvořit motivující prostředí pro výuku matematiky a zpřístupnit matematiku všem žákům, nejenom těm nadanějším. Soustavně od 1. ročníků využíváme mezipředmětových vztahů, abychom žákům matematiku prezentovali nejen jako teoretickou vědu, ale i silného spojence odborných předmětů. Na školní intranet umísťujeme základní studijní materiály a úlohy na procvičování, pracujeme s velkým množstvím školních učebnic a s matematickými programy, např. GeoGebra, vytváříme vlastní digitální učební materiály, žákům se věnujeme při skupinových i individuálních konzultacích, využíváme mezipředmětových vztahů.

Žáci studijních oborů M se v předmětu cvičení z matematiky připravují na maturitní zkoušky podle katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky a ilustračních testů Cermatu, připravují se ke studiu na vysokých technických a přírodovědných školách. Žáky připravujeme i na nově vyhlášenou nepovinnou zkoušku profilové části maturitních zkoušek Matematika plus.

Žáci s hlubším zájmem o přírodovědné obory se zapojují do matematických soutěží. Na podzim začínáme Internetovou matematickou olympiádou, soutěží sedmičlenných týmů. Nejlepší žáci se účastní Matematické olympiády, i kategorie P – programování. Na jaře soutěžíme v mezinárodním matematickém Klokanovi. Úspěšní jsou naši žáci v Celostátní matematické soutěži v Hradci Králové, ceny a první místa také vozí z Regionální matematické soutěže v Ústí nad Orlicí.

Fyzika

Vedoucí sekce fyziky a chemie je Mgr. Alena Kvasničková.

Výuka probíhá v nově vybavené laboratoři fyziky s celkovou týdenní dotací 3-6 hodin během všech ročníků studia. Směřujeme k tomu, aby žáci byli schopni využívat svých osobních i studijních předpokladů ke studiu a svého zájmu ve fyzice, aby rozvíjeli své znalosti, dovednosti, schopnosti a potřeby dalšího vzdělávání. Teoretické fyzikální vzdělávání je doplněno cvičením, které ověřuje, zda žák umí vyhodnocovat a aplikovat své znalosti při řešení úloh a při praktických činnostech.

Pro laboratorní práce využíváme počítačový program ISES (Inteligentní školní experimentální systém) s velkým množstvím modulů. Program umožňuje žákům zaznamenávat průběh experimentů, zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data, sledovat vzdálené a virtuální laboratoře. Při výuce a vypracování protokolů laboratorních prací využíváme tabulkový procesor Excel, program GeoGebra, Digitální učebnici fyziky, řadu apletů a animací, vlastní digitální materiály. Žáci sami doplňují výklad svými příspěvky, prezentacemi. Zdařilé práce jsou představeny na nástěnkách ve škole. Během praktických činností pracujeme s autíčkem, s pingpongovými míčky, s hopiky, s pudingem, s nafukovacími balónky, s čočkou, …

Zapojili jsme se do mezinárodního školního projektu Story line approach, ve kterém žákovské řešitelské týmy pracují na energetických úsporách konkrétního požadavku vybrané firmy.

Na střeše naší školy je umístěna detekční stanice spršek kosmického záření. Ve spolupráci s ČVUT Praha a Gymnáziem Dašická Pardubice vybraní žáci provádějí výzkum v oblasti vysokoenergetického kosmického záření.

V tematických plánech jsou zařazeny exkurze prvních ročníků do Národního technického muzea v Praze, kde se většina tříd zapojí do školního interaktivního programu Enter. Druhé ročníky absolvují přednášku s besedou na téma Nebezpečné ionizující záření, navštěvují Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Vybrané třídy se účastní přednášek, besed a interaktivních exkurzí v programech ústavů Akademie věd ČR v Praze a v Pardubicích a na Univerzitě Pardubice v programu Bravo. Kratší exkurze probíhají i v různých podnicích, např. ve zkušebně materiálů Dekra Industrial a na měnírně Dopravního podniku města Pardubic.

Chemie

Vedoucí sekce fyziky a chemie je Mgr. Alena Kvasničková.

Pro výuku jsou pořizovány pomůcky zejména multimediálního charakteru. Díky tomu sílí využívání dataprojektoru, a to nejen k promítání krátkých filmů s chemickou tématikou, ale také k názorné prezentaci učiva chemie.

V hodinách chemie jsou zařazeny i praktické činnosti na procvičení laboratorních dovedností, kdy se žáci při skupinové práci naučí vážit látky pomocí rovnoramenných vah, navážit vypočtenou hmotnost látky, připravit roztok daného složení, provést filtraci roztoku či změřit pH roztoku.

Ekonomika

Vedoucí sekce matematiky a ekonomie je Mgr. Milan Michalec.

V předmětu ekonomika získají žáci informace, které rozšíří jejich ekonomické a finanční znalosti využitelné zejména v běžném praktickém životě. Výuka je z velké části zaměřena na finanční gramotnost. Vybavujeme žáka schopností orientovat se v ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe, chovat se ekologicky, ekonomicky a hospodárně. Jsou využívány různé materiály a odkazy na zajímavé ekonomické televizní programy s rozbory aktuální ekonomické situace.

Škola má k dispozici účetní program Pohoda, hojně používaný v sektoru podnikání.

Marketing

Vedoucí sekce matematiky a ekonomie je Mgr. Milan Michalec.

Cílem tohoto předmětu je poskytnout žákům soustavu vědomostí i praktických dovedností z marketingu. Jde o pochopení marketingu jako určité filozofie orientované na trh. Naučí se používat nástroje marketingového mixu, zhodnotit marketingového prostředí, vypracovat SWOT analýzu fiktivní firmy, organizovat marketingový výzkum a seznámit se na praktických příkladech s marketingovým plánováním.

nahoru